7 spørsmål om brannvern

Tilsyn med kunnskapsformidling

Når Vetle Salte er ute og går tilsyn, er han opptatt av å formidle kunnskap om brannvern til eier og bruker av tilsynsobjektet.

Publisert Sist oppdatert

Vetle salte

Vetle Salte jobber til daglig som spesialkonsulent i Oslo brann- og redningsetat, brannforebyggende avdeling i seksjon næringssikkerhet. Han har bachelor og master i samfunnssikkerhet, og er opptatt av forebygging sammen med kunnskapsformidling når han er på tilsyn og befaring for å øke brannsikkerheten i Oslo.

  1. HVA ER VIKTIGST, FOREBYGGING ELLER ­BEREDSKAP? – Skal vi leve trygge og gode liv er vi som samfunn helt avhengig av at begge disse funksjonene fungerer. Når det er sagt, så kan vi se en klar sammenheng mellom godt forebyggende sikkerhetsarbeid og vår evne til å håndtere en hendelse etter den har inntruffet. Rent samfunnsmessig, både med tanke på vern av liv, helse, miljø og materielle verdier, så er også forebygging mer kostnadsbesparende enn håndtering. Forebygging er således et viktig verktøy for brannvesenets evne til å ivareta sin samfunnsfunksjon.
  2. HAR VI GODT NOK UTBYGD BRANNVERN I NORGE? – Det er vanskelig å gi et konkret svar på, ettersom landet har topografiske, demografiske, næringsmessige og sosioøkonomiske ulikheter, så vel som kvalitet og kvantitet på bygningsmassen. Ser vi derimot på fremtiden, viser forskning at klimaendringer setter oss i en sårbar posisjon med tanke på tørke og de utfordringene det medfører. Denne problematikken utgjør en stor risiko for bebyggelse i grisgrendte strøk, men også for byer i og rundt natur. Dette må vi ta med oss videre i forbedringen av brannvernet skal vi imøtekomme fremtidens endrede risikobilde.
  3. HVA MÅ TIL FOR AT INGEN SKAL OMKOMME I BRANN? – Det vil dessverre alltid eksistere en risiko for branner og derigjennom sannsynligheten for tap av liv. Jeg er opptatt av at min jobb skal bidra til å redusere den risikoen mest mulig. Samtidig er også den menneskelige faktoren til stede, og den faktoren kan lede til irrasjonelle valg og handlinger. Det vi blant annet kan gjøre noe med, er gjennom kommunikasjon ut til publikum bidra med kunnskapsforhøyelse og holdningsskapning slik at de kan ta mer informative og riktige valg med tanke på brannsikkerhet.
  4. HVORDAN ER DET MED BRANNSIKKER­HETEN HJEMME HOS DEG? – Jeg flyttet nylig inn i en bygård i fra 1886, så rent brannteknisk innehar den klare svakheter sammenlignet med nye boliger bygget etter gjeldende brannsikkerhetskrav. Like etter hadde jeg EL-tilsyn på befaring hvor kontrollør påpekte at en av røykvarslerne var plassert for nært veggen i et av hjørnene. Dette burde jeg utbedre sporenstreks.
  5. NÅR HADDE DU SIST BRANNØVELSE HJEMME? – Det har ikke blitt gjennomført brannøvelse etter tilflytningen. Med flere vinduer i leiligheten direkte til det fri, er rømningsveiene mange i tilfelle vi må komme oss ut.
  6. HVIS DU SKULLE ARBEIDET MED NOE ­ANNET, HVA SKULLE DET VÆRT? – Lektor i historie. Jeg har alltid hatt en dyp fascinasjon og interesse for historie og større historiske begivenheter - især 2. verdenskrig. Historien kan fortelle og lære oss mye om fortiden, men den er vel så viktig for å forstå dagens samfunnsstrukturer. Visste dere at modellen for sikkerhet og individets rettigheter stammer fra Romerriket?
  7. HAR DU SELV NOEN GANG OPPLEVD EN BRANN PÅ NÆRT HOLD? – Nei, det har jeg heldigvis aldri opplevd så langt i mitt 28-årige liv.
Powered by Labrador CMS