Tverretatlig samarbeid har økt kvaliteten på brannetterforskning.

Anbefaler tverretatlig samarbeid

Politidirektoratet anbefaler at alle politidistrikter etablerer minst én tverretatlig brannetterforskningsgruppe. I dag har 8 av landets 12 politidistrikter helt eller delvis etablerte brannetterforskningsgrupper.

Publisert Sist oppdatert

– Flere prøveprosjekt har pekt på fordelene med tverretatlige brannetterforskningsgrupper. Kvaliteten øker, behandlingstiden går ned og oppklaringsprosenten går opp. Det fører også til bedre brannårsaksstatistikk, som er til stor hjelp i det forebyggende arbeidet innen brann- og elsikkerhet, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.

Det er politiet som leder de tverretatlige etterforskningsgruppene. DSB oppfordrer lokale eltilsyn og brann- og redningsvesen til å bidra i brannetterforskningsgruppene med faste deltakere i hvert politidistrikt.

Andre tiltak

  • Politihøgskolens videreutdanning innen brannetterforskning er åpnet for deltakere fra brannvesenet og DLE.
  • Det arrangeres en brannetterforskningskonferanse årlig, som er åpen for deltakere fra politi, brann, eltilsyn og forsikring.
  • DSB har i samarbeid med Norges brannskole og Kripos etablert et to ukers brannutrederkurs for DLE-ansatte som samarbeider med politiet innen brannetterforskning. Kurset er også delvis åpent for deltakere fra brannvesen og politi.
  • DSB arrangerer obligatoriske brannetterforskningskonferanser for DLE-ansatte årlig.
  • Nasjonale arbeidsprosedyrer er revidert og er tilpasset ny vitenskapelig metode for brannetterforskning.
  • Brannvernforeningen har i samarbeid med Kripos etablert en erfaringsdatabase for brannetterforskning (www.knitre.org).

Lik kvalitet

– Branner kan være svært vanskelig å etterforske. Det kreves teoretisk og praktisk kompetanse og erfaring innen ulike fagområder. Etablering av brann­etterforskningsgrupper i alle politidistrikt vil være med på å sikre riktig og lik kvalitet på etterforskningen som utføres rundt i landet, poengterer Ly.

Initiativet til etablering av distriktsvise brannetterforskningsgrupper ble tatt for snart 14 år siden. Det skjedde etter at Justisdepartementet sent på 90-tallet hadde oppnevnt Arbeidsgruppen for kvalitetssikring av brannetterforskning (AKB).

Arbeidsgruppen leverte sin endelige rapport i 2008 med en enstemmig anbefaling å etablere tverretatlige brannetterforskningsgrupper på permanent basis i alle politidistrikter. Selv om prøveprosjekter i utvalgte politidistrikter hadde gitt positive resultater, mente Politidirektoratet (POD) at etablering av denne ordningen måtte skje frivillig.

Et viktig signal

– At POD nå har gått ut med en anbefaling til alle politidistrikter om å etablere minst én tverretatlig brann­etterforskningsgruppe er et viktig signal og et skritt i riktig retning, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen.

Han er likevel utålmodig når det gjelder å få løftet den faglige kvaliteten på brannetterforskningen her i landet.

– Det er ikke nødvendigvis nok med en tverrfaglig brannetterforskningsgruppe i hvert politidistrikt. Noen steder kan det være behov for flere. Vi mener dessuten at det tverrfaglige samarbeidet bør formaliseres i form av forpliktende avtaler mellom politi, brann og eltilsyn i samtlige politidistrikter, fremholder Søtorp.

Powered by Labrador CMS