Systematisk sikkerhetsarbeid

Jevnlig inspeksjon av bygningens tilstand er viktig for sikkerheten til brukerne.
Jevnlig inspeksjon av bygningens tilstand er viktig for sikkerheten til brukerne.

Hva er systematisk sikkerhetsarbeid?

Med forskrift om brannforebygging som kom i 2016, ble det innført krav om systematisk sikkerhetsarbeid. Kravet omfatter bygninger hvor eier også er en virksomhet. Men hva ligger i begrepet «systematisk sikkerhetsarbeid», og hvorfor er det viktig?

Publisert Sist oppdatert

Systematisk sikkerhetsarbeid er egentlig ikke noe nytt, selv om begrepet fortsatt kan fremstå som nytt for mange. Bygningseiere definert som virksomheter, har lenge hatt plikt til å utøve internkontroll. Denne plikten er hjemlet i forskrift om helse, miljø og sikkerhet også kalt internkontrollforskriften.

– Systematikk er viktig enten du kaller det sikkerhetsarbeid eller internkontroll. Det gjelder også for det forebyggende arbeidet som eiere og brukere av bygninger er pålagt gjennom forskrift om brannforebygging. Det var for å tydeliggjøre behovet for systematikk i arbeidet med brannsikkerhet i bygninger, vi la dette inn som et forskriftskrav for fem år siden, sier sjefingeniør Anders L. Blakseth i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Veileder for bygningseiere

For at bygningseiere lettere skal kunne oppfylle forskriftskravet, publiserte DSB en veileder i systematisk sikkerhetsarbeid i 2017. Denne var resultat av et samarbeid mellom DSB, KLP Skadeforsikring og Norsk brannvernforening. I veilederen forklares systematisk sikkerhetsarbeid som «et helhetlig og oversiktlig arbeid med sikkerheten».

– Forenklet kan vi si at systematisk sikkerhetsarbeid er summen av alle tiltak som gjøres og dokumenteres, for å ivareta sikkerheten i en bygning. For bygningseier handler det om å ha kontroll over egen risiko, sier Blakseth.

Som utgangspunkt for godt sikkerhetsarbeid må en bygningseier kjenne bygningen og dennes forutsetninger og begrensninger godt. Blant forutsetninger er for eksempel bygningslovgivningen som var gjeldende da byggetillatelse ble gitt samt krav i HMS-lovgivningen. Det gjelder også prosjekterte forutsetninger for bygningen samt vedtak fattet i samsvar med lovverk som byggetillatelse og ferdigattest mm.

– Dette er noen eksempler på krav og informasjon som danner grunnlag for riktig bruk, forvaltning drift og vedlikehold av bygningen, sier Blakseth.

Løpende kartlegging

Hensikten med det systematiske sikkerhetsarbeidet er å hindre at det oppstår skader på bygningskonstruksjoner samt feil og mangler ved tekniske installasjoner som er kritisk for bygningssikkerheten.

– For å kunne forebygge uønskede hendelser, må eier drive kontinuerlig kartlegging av bygningens tilstand og bruk. Feil som avdekkes gjennom kartleggingsarbeidet må føres inn i en tiltaksplan og utbedres i prioritert rekkefølge etter alvorlighetsgrad, understreker Blakseth.

Han medgir at kartleggingsarbeidet kan være krevende hvis det dreier seg om komplekse bygningskonstruksjoner og byggdokumentasjonen er mangelfull. For eiere uten teknisk kompetanse kan det da være nødvendig å søke profesjonell hjelp til å få utarbeidet en statusrapport eller tilstandsanalyse for bygningen.

Rutiner for avviksrapportering

Kontroll og vedlikehold av tekniske installasjoner og utstyr som er avgjørende for bygningssikkerheten, er et annet viktig ansvarsområde for eier. Jevnlige kontroller er viktig for at eier skal kunne avdekke om sikkerhetstiltakene i en bygning virker som forutsatt, også etter eventuelle bygningsmessige endringer.

– For å kunne avdekke og rette opp feil på en rask og effektiv måte, må eier sørge for gode rutiner for avviksrapportering, ikke bare innad i egen organisasjon, men også hos brukere av bygningen. Eiers system for å avdekke, rette opp og forebygge avvik som er i strid med regelverket skal dokumenteres skriftlig, poengterer Blakseth.

Deling av kunnskap

Som eier av en bygning er det viktig å ha oversikt over aktuelle lover og forskrifter som omhandler bygninger. De mest relevante er plan- og bygningsloven, HMS-forskriften og forskrift om brannforebygging. Eier må dessuten vite hvem i egen organisasjon som har roller, plikter og oppgaver knyttet til det systematiske sikkerhetsarbeidet.

– Deling av kunnskap og erfaring er viktig for å kunne utøve et godt systematisk sikkerhetsarbeid. Bygningseiere må derfor involvere forvaltere, driftspersonell og representanter for leietakere i arbeidet med sikkerhet. Det forutsetter god kommunikasjonsflyt i alle ledd, sier Blakseth.

Han peker videre på at eier har krav om å fastsette sikkerhetsmål for bygningen. Slike mål må eier kunne dokumentere overfor tilsynsmyndighetene.

– Målene danner grunnlag for planer og aktiviteter i arbeidet med sikkerhet og må derfor være så konkret som mulig. Målene må samtidig være realistiske og målbare, fremholder Blakseth.

Powered by Labrador CMS