Øyvind Bang i VIB og Rune Huse i Horten kommune er opptatt av sikker­heten til utsatte grupper.
Øyvind Bang i VIB og Rune Huse i Horten kommune er opptatt av sikker­heten til utsatte grupper.

Risiko­utsatte grupper i fokus

Horten kommune har som bygningseier og tildeler av boliger til vanskeligstilte personer, valgt å konsentrere det systematiske sikkerhetsarbeidet om egne utleieboliger og de som bor i disse.

Publisert Sist oppdatert

Det er ingen hemmelighet at Horten har hatt en dårlig statistikk når det gjelder branner i utleieboliger for risikoutsatte grupper. 2017 var et spesielt stygt år som kulminerte med en voldsom brann i et rekkehus med 10 utleieboliger i desember dette året. En person omkom.

Etter brannen avdekket Vestfold interkom­munale brannvesen (VIB) alvorlige mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet i bygninger eiet av Horten boligstiftelse. Det gjaldt blant annet manglende rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved installasjoner og utstyr som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann i utleieboliger eiet av Horten boligstiftelse. Det viste seg at om lag halvparten av røykvarslerne som var montert i utleieboliger, ikke fungerte.

Alvorlig vekker

– Dette var en alvorlig vekker for kommunen, forteller Rune Huse, fagleder brann ved teknisk etat i Horten kommune.

Han har selv 10 års fartstid fra forebyggende avdeling i VIB før han begynte i Horten kommune i mai 2020. I brannvesenet ledet Huse satsingen mot risikoutsatte grupper i prosjektet «Trygg hjemme». Erfaringene fra dette arbeidet har han tatt med seg inn i stillingen som fagleder brann i teknisk etat.

– Vi jobber systematisk med sikkerheten i utleie­boliger ut fra en handlingsplan som kommunen vedtok i 2019. Det handler om å få på plass systematiske tiltak og rutiner som bidrar til en tryggere bosituasjon for personer i risikogruppene. Til disse gruppene hører personer med ulike utfordringer. Noen av dem sliter med problemer knyttet til rus eller psykiatri, sier Huse.

Tverrfaglig arbeidsgruppe

For å bedre brannsikkerheten til personer som bor i utleie­boliger samtidig som de mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, har Horten kommune etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av fagleder brann. Foruten Huse fra teknisk etat deltar fire representanter fra kommunens helse- og omsorgstjeneste samt Øyvind Bang fra forebyggende avdeling i VIB i arbeidsgruppen.

De ulike fagetatene har ulike roller og ansvars­områder knyttet til det tverrfaglige samarbeidet. Mens teknisk etat står for forvaltning, drift og vedlikehold av de kommunale utleieboligene, ligger ansvaret for tildeling av boliger hos helse- og omsorgsetaten. Tilsyn med boligene er det VIB som har ansvar for.

Helse har nøkkelrolle

– Uten dette tverrfaglige samarbeidet vil vi neppe klare å oppfylle kommunens overordnede handlingsplan. For eksempel er vi avhengig av hjelp fra kolleger i helse- og omsorg­tjenesten til å kartlegge og rapportere brannrisiko hos den enkelte beboer, understreker Huse.

Det er VIB som står for opplæring av helse­personell som jobber i «den spisse enden» og som har tilgang til utleieboliger hvor det bor personer som mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Opplæringen fra VIB omfatter forebyggende brannvern og hva man skal se etter ved kartlegging av risiko.

– Uten hjelp fra helsepersonell til å kartlegge brannrisikoen hos leietakere som tilhører risikogruppene, er det vanskelig å vite hva som til enhver tid trengs av tiltak for å hindre brann i utleieboliger. Derfor er dette et svært viktig arbeid som må settes i system og videreføres, sier branninspektør Øyvind Bang ved forebyggende avdeling i VIB.

Iverksatte tiltak

Blant tiltak som allerede er iverksatt og satt i system peker Huse på at varslingsrutiner for brannvernrunder i utleieboligene nå er lagt inn i kommunens elektroniske system for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Videre er det installert komfyrvakt i alle boliger. Rutiner for systematisk oppfølging av batteriskift i røyk­varslere samt årlig kontroll av håndslokkeapparater er også på plass. Det samme gjelder kontroll av brannvernutstyr hver tredje måned i forsterkede boliger. Dette er boliger bygget for å huse personer med lav boevne. Trygghetsalarmer og røyk­varslere koblet til alarmsentral er et annet tiltak som er iverksatt, i samarbeid med VIB.

Lokal forskrift

Horten kommune har gjort flere politiske vedtak som skal bidra til økt brannsikkerhet i kommunale utleieboliger. Blant annet er det vedtatt en lokal forskrift som åpner for branntilsyn i nærmere definerte bygninger eller områder som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser om særskilte brannobjekter. Det er også vedtatt en boligsosial handlingsplan. Til denne hører systematiske rutiner for kategorisering av kommunens boliger basert på sikkerhetsnivået i boenheten.

– På samme måte er det etablert rutiner for kategorisering av leieboere på grunnlag av risiko­kartlegging og hvilke brannforebyggende tiltak de har behov for. Hensikten er at de som tildeler kommunale utleie­boliger skal kunne plassere rett person i rett bolig, sier Huse.

For inneværende år har kommunen bevilget 2 millioner kroner til brannsikringstiltak i de kommunale utleieboligene. Et tilsvarende beløp er bevilget for 2022. Noen av pengene skal brukes til mobile vanntåkeanlegg i forsterkede boenheter og småhus.

– Vi har behov for flere egnede boliger i form av småhus. Derfor vil vi bygge fire nye boliger i denne kategorien inneværende år og like mange neste år, opplyser Huse.

Powered by Labrador CMS