Kronikk

Mer forskning avgjørende for fremtidens brannsikkerhet

Samfunnet er i endring. Oppdatert kunnskap er avgjørende for både målrettet brannforebyggende arbeid og god beredskap. Kontinuerlig videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget og økt bruk av ny kunnskap må til, dersom vi skal henge med i tiden.

Publisert

Nye utfordringer og økte krav

Både klima­endringer, demografisk og teknologisk utvikling vil påvirke brann- og redningstjenesten fremover. Vi vet at antallet eldre vil øke i årene frem mot 2030/2040, og at de vil utgjøre en større andel av befolkningen enn i dag. Med andre ord vil langt flere personer med høy risiko for å omkomme i brann, bo i egen bolig eller omsorgsbolig enn tidligere. Risikoen øker for flere og større skogbranner, tørke, uvær og andre konsekvenser av klimaendringene. Med den teknologiske utviklingen følger blant annet nye energibærere og smarte hus. Å fortsette med det vi alltid har gjort, vil ikke løse fremtidens utfordringer. De nye utfordringene krever ny viten.

Kunnskap må deles og tas i bruk

Det har skjedd mye positivt innen brannforskning de senere år, noe som har ført til flere viktige funn. Blant annet har vi fått en forskningsrapport om læring etter branner i Norge og en rapport om rømning ved brann i litium­-ion batteri i elsparkesykkel. Nasjonal forskning bidrar til god lokal forebygging og håndtering. For DSB er ny kunnskap viktig for at regelverk, veiledning, tilsyn og andre virkemidler skal holde tritt med samfunnsutviklingen. DSB har forskningsavtale med RISE Fire Research og er partner i FRIC (Fire Research & Innovation Centre). Formidling av forskning er et viktig tema i disse samarbeidene, og både RISE og FRIC leverer viktige forskningsbidrag som kommer brannsikkerhetsarbeidet i Norge til gode. Forskningsrapporter publiseres fortløpende, det gjennomføres webinarer og resultater blir presentert på konferanser, seminarer, i nyhetsartikler og i andre publikasjoner. Vi har imidlertid fortsatt en vei å gå sammen for å sikre at kunnskapen når helt ut til alle relevante aktører – og at den blir tatt i bruk!

Satsingen må videreføres

Den brannfaglige forskningen i Norge fikk et betydelig løft gjennom midler fra Gjensidigestiftelsen og Det store brannløftet, som resulterte i etableringen av FRIC. For å sikre tilførsel av nødvendig kunnskap i årene som kommer, må denne innsatsen videreføres. Offentlige midler er et viktig bidrag til den langsiktige og grunnleggende brannfaglige forskningen. Økt satsning på forskning foreslås også fra arbeidsgruppen som nylig leverte rapporten om fremtidens brann- og redningsvesen til Justis- og beredskapsdepartementet. Utvikling kan by på nye utfordringer, men også nye løsninger. Vi må sørge for å fylle på med viten slik at vi kan møte fremtiden på best mulig måte. Innen utgangen av året skal Regjeringen legge frem en melding til Stortinget om brann- og redningsområdet. Viten og kunnskap må få sin fortjente omtale og satsing. Mer forskning er avgjørende for fremtidens brannsikkerhet.

Powered by Labrador CMS