Rekkehus med kommunale boliger i full fyr i Kvinesdal.
Rekkehus med kommunale boliger i full fyr i Kvinesdal.

Høy brannrisiko i kommunale boliger

KLP Skadeforsikring forsikrer om lag 40 prosent av bygningsmassen i kommunal sektor. Selskapet har de siste årene øvet et sterkt påtrykk for økt brannsikkerhet i kommunale utleieboliger.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har erfart stor variasjon i kommunenes evne og vilje til å følge opp brannsikkerheten i egne bygg. Dette gjelder særlig utleieboliger som i mange tilfeller har behov for teknisk oppgradering. Det brenner for ofte i slike boliger, dessverre i noen tilfeller også med tap av menneskeliv, påpeker fag­sjef Geir Grønsholt i KLP Skadeforsikring.

Egen sikkerhetsforskrift

For å bedre brannsikkerheten i kommunale utleieboliger har KLP og forsikringsselskapet Protector, som også er en stor markedsaktør i kommunal sektor, innført en egen sikkerhetsforskrift for denne type boliger. Forskriften trådte i kraft i 2019 og peker blant annet på hvilke risikoforhold kommunene må vurdere og dokumentere ved tildeling av boliger.

– Blant forhold som kan påvirke beboeres forutsetninger for å bruke boligen er for eksempel rusmisbruk, psykiske problemer, demens og kognitiv svikt. Av dette følger ofte begrenset risikoforståelse, manglende motivasjon og liten kunnskap om bruk av bygg og tekniske innretninger. Bevegelseshemming er en annen svært viktig faktor, poengterer Grønsholt.

Bevisstgjøring av kommunene

For kommunene gir sikkerhetsforskriften veiledning om hvordan de kan redusere risiko og ivareta brannsikkerheten i utleieboliger på best mulig måte. Av forskriften går det frem hvilke tilsyn kommunen plikter å føre med sine utleieboliger, og hvordan tilsyn skal dokumenteres. Avvikshåndtering og bekymringsmeldinger, og hvordan disse skal loggføres, dokumenteres og følges opp i form av tiltak, er andre viktige tema.

– Noen kommuner har utvilsomt blitt flinke på brannforebygging, mens andre fortsatt trenger en bevisstgjøring på hvordan lover og forskrifter på brannområdet skal forstås og etterleves. Brudd på lover og forskrifter kan, dersom det er årsakssammenheng mellom bruddet og en eventuell skade, føre til avkortning av erstatningsbeløpet, presiserer fagsjefen.

Systematisk sikkerhetsarbeid

For å lykkes med brannforebygging, enten det gjelder i kommunale eller privateide bygg, må arbeidet utføres systematisk og kontinuerlig. Ifølge Grønsholt er et nært samarbeid mellom eiere, forvaltere og brukere av bygg en annen suksessfaktor. Dette har også vært budskap i et informasjonsprosjekt som KLP har drevet sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for byggkvalitet og Norsk brannvernforening siden 2006.

Powered by Labrador CMS