IKKE BRUK IGJEN - BILDE FRA NTB
Krimteknikere til stede ved boligblokken i Arna som ble skadd i en brann natt til 27. august 2021

Mange branntilløp i Lone-blokken

Det kommunale leilighetsbygget på Lone i Bergen var ikke registrert som et særskilt brannobjekt og hadde ikke fyringsanlegg. Brannvesenet gikk derfor ikke tilsyn i bygget som ble totalskadet i brann natt til 7. august i år.

Publisert Sist oppdatert

Hvilke bygg i kommunalt eie som skal registreres som særskilte brann­objekter er alltid del av vår forebyggende vurdering. Men selv om boligblokken på Lone hadde vært registrert som et særskilt brannobjekt, ville det ikke utløst noen ytterligere krav mot eier enn de som allerede ligger i regelverket, sier avdelingsleder Janicke Larsen i Bergen brannvesen.

Både brannvesenet og Bergen kommune som eier, visste at risikoen for brann var høy i boligbygget på Lone. I perioden fra 2014 og frem til 2021 registrerte brannvesenet i alt 10 branner og branntilløp på adressen. Og det til tross for at kommunen hadde gjort en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å ivareta brannsikkerheten i bygningen.

Forebyggende tiltak

Ifølge Larsen var boligbygget med 24 leiligheter fordelt på fire etasjer utstyrt med sprinkleranlegg som dekket leilighetene samt korridoren i første etasje. Balkongene som besto av mye treverk, var imidlertid ikke sprinklet. Sprinkleranlegget hadde direkte­kobling til 110-­sentralen. Boligbygget hadde også et brann­alarmanlegg som foruten leilighetene, dekket trappehus og korridor i første etasje.

Av organisatoriske tiltak hadde eier blant annet sørget for at ansatte fra kommunens bo­­tjenester var tilstede i boligbygget på dagtid, mens personell fra Securitas var tilstede om natten. Det var også montert flere overvåkingskameraer på bygget, hvor bildene gikk til Securitas sin personalbase i første etasje.

– Det var dessuten innført rutiner for gjennomføring av HMS-runder i leilighetene to ganger årlig, opplyser Larsen.

Summen av tiltak var likevel ikke nok, hverken til å hindre at brannen oppsto eller at den fikk utvikle seg med en voldsom hastighet. Det tok ikke mer enn 13 minutter fra brannvesenet ble varslet til brannen hadde spredt seg til hele fasaden på balkongsiden av bygget.

Systemtilsyn

Bergen kommune eier og leier ut cirka 5300 boliger. Disse boligene er fordelt på 521 bygg med cirka 4300 boenheter som kommunen eier. I tillegg kommer 1000 leiligheter i borettslag. Mange av de kommunale boligene huser personer som tilhører en definert risikogruppe. Det gjelder blant andre personer som sliter med rusproblemer. Til bygningsmassen hører også hospits og omsorgsboliger. Disse er registrert som særskilte brannobjekter og underlagt risikobaserte tilsyn fra brannvesenet.

For den øvrige kommunale boligmassen har Bergen brannvesen valgt en annen tilnærming. I 2019 gjennomførte brannvesenet et systemtilsyn med samtlige boligbygg som kommunen eier. Bergen kommune måtte da fremlegge dokumentasjon på at brannsikkerheten i boligene er ivaretatt. Kommunen måtte også dokumentere hvordan den jobber systematisk for å ivareta de pliktene som eier av byggverk er tillagt i forskrift om brannforebygging.

– Vi gjør alltid avveininger av hvilke forebyggende tiltak som vil ha størst effekt. Vår konklusjon var at systemtilsyn var et mer effektivt virkemiddel for å øke brannsikkerheten i hele den kommunale boligmassen enn å fokusere på enkeltbygg, poengterer Larsen.

Hun mener systemtilsynet har bidratt til bedre brannsikkerhet i de kommunale boligene. Spesielt i den eldre bygningsmassen hvor det er avdekket behov for vedlikehold og bygningstekniske oppgraderinger som eier er i gang med å følge opp.

– Systemtilsynet følges opp med møter mellom eiers representant og brannvesenet hvor dokumentasjon av status og tiltak er tema. Parallelt med dette følger vi opp brannhendelser og bekymringsmeldinger i kommunale boliger. I dette arbeidet har vi et nært samarbeid med kommunen som eier, forklarer Larsen.

Tilstandsanalyser

Som et ytterligere tiltak for å bedre brannsikkerheten, har Bergen kommune engasjert ekstern brannteknisk ekspertise for å gjennomføre tilstandsanalyser av egne bygninger. Kommunen får gjennomført branntekniske vurderinger av cirka 50 bygg i året. Som en del av tilstandsanalysen undersøkes det om byggverket er oppført og utstyrt i henhold til de forutsetningene som er lagt til grunn i vedtak fattet med hjemmel i plan og bygningsloven. Er bygningen oppført etter byggeforskrift av 1984/1985 eller tidligere, må eier også undersøke om det er behov for oppgradering.

Boligblokken på Lone var, som en del av Bergen kommunes boligmasse, underlagt systemtilsynet, men bygningen var ikke tilstandsvurdert.

– Det skyldes at bygningen var av nyere dato, og at kommunen ut fra en prioritering har valgt å starte med den eldste bygningsmassen, fremholder Larsen.

Powered by Labrador CMS