Flere hus av kulturhistorisk verdi gikk tapt da det oppsto brann i den tette trehusbebyggelsen i Kragerø sentrum tidligere i år.

Tette trehusmiljø trenger bedre brannvern

Brannsikring av tett trehusbebyggelse har høy prioritet både nasjonalt og lokalt. Likevel går det av og til galt. I Kragerø sentrum ble to verneverdige hus fra 1800-tallet ødelagt i brann 25. februar i år.

Publisert Sist oppdatert

Branner i tett trehusbebyggelse kan i verste fall føre til områdebranner med fare for tap av liv og store materielle verdier. I Kragerø klarte brannvesenet å begrense brannen til tre bygninger takket være rask responstid og en slagkraftig innsatsstyrke.

– Et av nabohusene til bygningen hvor brannen startet hadde utvendig sprinkleranlegg. Et annet nabobygg hadde fasade av teglstein. Dette bidro til å forsinke brannspredningen, opplyser brannsjef Morten Meen Gallefos i Grenland brann og redning IKS.

Brannsikringsplan

Han bekrefter at det foreligger en brannsikringsplan for Kragerø kommune. Denne ble utarbeidet i 2019 og skal oppdateres i løpet av inneværende år.

– Det er viktig å gjøre nye risikovurderinger med jevne mellomrom. Samtidig må man se på hva som er gjort, og hva som gjenstår av brannforebyggende tiltak. Uten denne formen for oppfølging og revisjon har en brannsikringsplan liten verdi, påpeker Gallefos.

Hvordan tette trehusmiljøer kan sikres best mulig mot brann vil ifølge brannsjefen variere med bygningenes utforming og kompleksitet. Blant effektive tekniske tiltak peker han på utvendig og innvendig sprinkling kombinert med automatisk brannvarsling. Slokkeutstyr og varmedetekterende kamera plassert utendørs er andre egnede hjelpemidler.

– Brannsikring av bygninger bør alltid vurderes i et kost-nytte perspektiv. Etter min oppfatning er det behov for en ny veileder som i større grad anbefaler brannsikringstiltak med utgangspunkt i de tette trehusmiljøenes byggeskikk og utforming, poengterer Gallefos.

Mange tette trehusmiljøer

Norge har om lag 200 områder med tett trehusbebyggelse. Langt fra alle kommuner med slike områder har utarbeidet brannsikringsplaner. En nasjonal kartlegging gjennomført av Riksantikvaren i 2020 viste at litt under halvparten (40 prosent) av kommunene med tett trehusbebyggelse manglet en brannsikringsplan.

– Vi er i helt i starten med planlegging av en ny nasjonal undersøkelse blant alle landets kommuner, opplyser Cathrine Skredderstuen, seniorrådgiver i kulturminneavdelingen hos Riksantikvaren.

Hun mener det er viktig at kommuner som henger etter når det gjelder å utarbeide brannsikringsplaner for trehusmiljøene sine, prioriterer dette arbeidet.

– Uten en brannsikringsplan er det vanskelig for kommunene å få oversikt over risiko og behov for tiltak. Det gjør det igjen vanskelig å foreta gode prioriteringer i arbeidet med brannsikring av de tette trehusmiljøene, påpeker Skredderstuen.

Delt ansvar

I Norge er ansvaret for brannsikring av tett trehusbebyggelse delt mellom huseiere og kommunen. Sistnevnte kan ikke pålegge eiere av private hus å etablere et høyere sikkerhetsnivå enn det lover og forskrifter krever, men har en viktig rolle som veileder og motivator for økt brannsikkerhet. Ifølge Skredderstuen har også nabolag et felles ansvar for at brannsikkerheten ivaretas.

Tilskuddsordningen

  • Tilskuddsordningen som skal bidra til økt brannsikkerhet i tette trehusmiljøer, er målrettet mot private byggeiere eller forvaltere.
  • Kommunen er oftest den som søker om tilskudd og er da tiltakshaver på vegne av eierne.
  • Søknader sendes til fylkeskommunen som behandler disse.
  • Basert på innkomne søknader fordeler Riksantikvaren penger til brannsikring mellom fylkeskommunene.
  • Fra fylkeskommunen sendes pengene til videre til kommuner og eiere som har søkt om tilskudd.

– Begynner det å brenne i områder med tett trehusbebyggelse er det overhengende fare for at brannen raskt sprer seg til flere hus, slik vi så i Kragerø. Selv om du som huseier gjør alt riktig for å forebygge brann, er du avhengig av at naboene gjør det samme. Derfor bør nabolag samarbeide om brannsikkerhet, poengterer Skredderstuen.

Økonomiske tilskudd

Riksantikvaren har vært en pådriver for brannsikring av verneverdig tett trehusbebyggelse i en årrekke. Institusjonen gjennomfører hvert år faglige samlinger for fylkeskommuner og andre aktører hvor temaer knyttet til brannsikkerhet står på dagsorden. I tillegg forvalter Riksantikvaren en tilskuddsordning for brannsikring av tett trehusbebyggelse på vegne av Klima- og miljødepartementet. Det årlige tilskuddet til dette formålet ble økt til 10 millioner kroner etter den store bybrannen i Lærdal i Vestland i 2014. Denne brannen førte til at 42 hus ble lagt i ruiner og var utvilsomt en vekker for mange kommuner.

– I år fordeler Riksantikvaren nær 13 millioner kroner til brannsikringstiltak i de tette trehusområdene. Beløpet dekker om lag 70 prosent av kostnadene som ligger innbakt i søknadene vi har mottatt fra fylkeskommunene. Dette viser at interessen for å bedre brannsikkerheten i tette trehusmiljø er stor, og at tilskuddsordningen fungerer i tråd med intensjonen, fremholder Skredderstuen.

Powered by Labrador CMS