Stavanger kommune og Rogaland brann og redning IKS undertegnet samarbeidsavtalen Trygg hjemme om brannforebygging for risikoutsatte grupper i 2018.
Stavanger kommune og Rogaland brann og redning IKS undertegnet samarbeidsavtalen Trygg hjemme om brannforebygging for risikoutsatte grupper i 2018.

Jobber på tvers av etatsgrenser

Blant kommuner som har jobbet lenge med brannsikkerhet for risikoutsatte grupper på tvers av etatsgrenser, er Stavanger, Trondheim og Oslo. Engasjement og tillit er stikkord for å lykkes, ifølge ansatte i etater som brann- og redning, helse- og omsorg og eiendom.

Publisert Sist oppdatert

Brannvesen og helsepersonell i Stavanger kommune har jobbet sammen i en årrekke for å bedre brannsikkerheten til risiko­utsatte grupper. Samarbeidet var etablert flere år før NOU-rapporten «Trygge hjemme» kom i 2012.

– Det tverrfaglige samarbeidet har gradvis blitt bedre, ved at vi har klart å bygge tillit på tvers av etatsgrensene, sier Marie Forberg Aanestad, leder for seksjon Trygg hjemme i Rogaland brann og redning IKS (RBR).

Hospitantordning

RBR har i dag avtaler om tverrfaglig samarbeid med åtte av ni eier­kommuner. Det innebærer blant annet at forebyggende personell fra RBR hospiterer ved helse- og omsorgsetaten i hver kommune en gang i året. Foruten å undervise personalet i brannvern deltar hospitantene ved hjemmebesøk hos brukere av kommunens helse og omsorgstjenester. I tillegg til å sjekke brannsikkerheten har brannvesenet med seg materiell til kommunens ansatte med informasjon om hvordan de kan jobbe brannforebyggende under hjemmebesøk.

– Videre samarbeider vi med helse- og omsorgs­etaten om bekymringsmeldinger og har felles aksjoner med hjemmebesøk i kommunale boliger. Kommunen har på forhånd gjort sin egen risikovurdering av hvilke boliger som er aktuelle. At helse og omsorgsarbeidere er villig til å ta på seg «brannsikkerhetsbriller» ved besøk hos personer i de risikoutsatte gruppene gjør det mye lettere for oss å få kartlagt risiko og sette inn forebyggende tiltak der behovet er størst, understreker seksjonslederen.

Motivert for brannforebygging

Brannvesenet får på sin side en god attest av Astrid Reiestad Førli som er seniorrådgiver for helse og velferd i Stavanger kommune.

– Ansatte i RBR er verdifulle ressurspersoner for oss når det gjelder intern opplæring i brannvern. De tilbyr hjelp og stiller opp på vurderingsbesøk, om ansatte hos oss er usikre på om brannsikkerheten er god nok i enkelte hjem. Det gir trygghet, tillit og motivasjon til videre arbeid med brannforebygging, sier Førli.

Motivasjon er heller ikke mangelvare hos Bente Nodland Otto i Oslo kommune. Hun er avdelingsdirektør med ansvar for helse og mestring i Bydel Ullern og opplevde i 2018 at en bruker av bydelens hjemmetjeneste omkom i brann.

– Etter den tragiske hendelsen hadde vi et læringsmøte med Brann- og redningsetaten i Oslo kommune og har iverksatt forebyggende tiltak for å hindre at noe lignende skal skje igjen, forteller avdelingsdirektøren.

Bydel Ullern har hatt en samarbeidsavtale med Brann- og redningsetaten (BRE) siden 2018. Foruten årlig brannvernopplæring til alle ansatte i bydelen som jobber med risikoutsatte grupper, er BRE med på hjemmebesøk hos sårbare personer eller personer som motsetter seg hjelp til å ivareta egen brannsikkerhet. Basert på risikovurderinger har BRE forsynt bydelen med en del utstyr som flamme­hemmende sengetøy, slokkebokser, røykvarslere og installasjon av mobile vanntåkeanlegg.

– Vi opplever at brann- og redningsetaten er tilgjengelig og at det er lett å få hjelp i brannfaglige spørsmål. Det setter vi stor pris på, sier Nodland Otto.

Bedre risikokartlegging

På tilbudssiden er også Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) . Det mener i hvert fall Trygg hjemme-koordinator Anniken Lie.

– I et samarbeid på tvers av etatsgrenser bør det være lav terskel for å ta kontakt. Vi ønsker hele tiden å være på tilbudssiden når kommunale tjeneste­ytere innen helse- og omsorg trenger brannfaglig hjelp, sier Lie.

TBRT har jobbet sammen med andre etater om økt brannsikkerhet for risikoutsatte grupper siden 2012. Det innebærer blant annet opplæring i forebyggende brannvern for ansatte i hjemme­tjenesten og deltakelse ved hjemmebesøk hos personer i risikogruppene.

– Med hjelp fra helsepersonell har vi fått en langt bedre oversikt over risikoutsatte personer enn vi ville hatt uten dette samarbeidet. Sammen har vi utvilsomt bedret brannsikkerheten for de nevnte gruppene, sier Lie.

Utleieboliger - en utfordring

I Arendal kommune har Arendal Eiendom KF hatt en samarbeidsavtale med Østre Agder brannvesen i om lag to år.

– For oss er brannvesenet en viktig støttespiller i alle spørsmål som krever brannfaglig kompetanse. Det gjelder ikke minst i forbindelse med hjemmebesøk og oppfølging av leietakerne våre, sier Jakob Hagelia ved boligforvaltningen i Arendal Eiendom.

Brannvesenet bidrar blant annet med informasjon om brannsikkerhet til selskapets leietakere, lån av utstyr i forbindelse med brannøvelser, lån av mobile vanntåkeanlegg og befaringer i forbindelse med bekymringsmeldinger. I utleieboliger som huser personer med problemer knyttet til rus og psykiatri gjennomfører det kommunale boligselskapet jevnlige befaringer med brannvesenet og bruker tilstede.

– I noen av boligene har vi etter råd fra brann­vesenet brukt betydelige summer på brannvarslings­anlegg og sprinkleranlegg samt utbedring av brannskiller og gjennomføringer. Sammen med brannvesenet har vi dessuten gjennomgått brannskiller på kaldtloft i samtlige boligbygg med to eller flere boenheter. I sum har dette bidratt til at brannsikkerheten i utleieboligene våre er langt bedre i dag enn for to år siden, og det skal Østre Agder brannvesen ha sin del av æren for, poengterer Hagelia.

Powered by Labrador CMS