Justisminister Emilie Enger Mehl varslet i mars om at regjeringen vil gjennomføre en helhetlig gjennomgang av brann- og redningstjenesten.
Justisminister Emilie Enger Mehl varslet i mars om at regjeringen vil gjennomføre en helhetlig gjennomgang av brann- og redningstjenesten.

Brann og redning under lupen

Regjeringen har varslet en gjennomgang av landets brann- og redningstjeneste. Det er 13 år siden forrige gang – et arbeid som førte til Stortingsmelding nummer 35. DSB ønsker gjennomgangen velkommen.

Publisert Sist oppdatert

– Denne regjeringen vil ha tryggheten tilbake i hele landet og ønsker å styrke det lokale nivået i beredskapsarbeidet. Vi er avhengige av et brann- og rednings­vesen som er der folk bor og ferdes, og som gir rask bistand når folk trenger hjelp - uansett når på døgnet en brann eller annen ulykke oppstår, sier statssekretær Hans-Petter Aasen i Justis- og beredskapsdepartementet til Brann & Sikkerhet.

Han opplyser at arbeidet vil bli påbegynt i høst, men at form og innretning på gjennomgangen ennå ikke er endelig bestemt. Når arbeidet skal være fullført er heller ikke klart.

– Gjennomgangen av brann- og redningsområdet må også ses i sammenheng med arbeidet til den nylig oppnevnte totalberedskapskommisjonen som skal levere sin rapport i juni 2023, sier Aasen.

Vil få mer kunnskap

I Hurdalsplattformen er det flere ambisjoner som berører lokal beredskap i hele landet, blant annet samhandlingen mellom nød­etatene. Ett av målene med den helhetlige gjennomgangen er å få mer kunnskap om hvordan samhandlingen og samspillet mellom nødetatene fungerer.

Statssekretæren bekrefter samtidig at brannforebygging blir et viktig tema i den helhetlige gjennomgangen.

– De ulike delene av brann- og redningsarbeidet henger sammen. Med godt forebyggende arbeid kan vi få færre hendelser å håndtere. Dessuten vil konsekvensene av hendelser også kunne reduseres, mener Aasen.

Nye behov og forventninger

Nyheten om gjennomgangen ble gledelig mottatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det er fordi det, i løpet av de siste 13 årene, har skjedd en utvikling i samfunnet om har gitt andre behov og forventninger til brann- og redningstjenesten.

– Brann- og redningsvesenet er en viktig ressurs nært folk i hele Norge. Vi håper at gjennomgangen skal se på hvordan man kan sikre en god fordeling av kapasiteter, kompetanse og oppgaver mellom kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå for å oppnå en robust løsning som ivaretar behovet i samfunnet, sier Johan Marius Ly, som er avdelingsdirektør i DSB.

– Vi vet at det er mange i brann-Norge som har ventet på en slik gjennomgang og som har forventninger til arbeidet, legger han til.

Forebygging blir viktigere

Han trekker blant annet frem at utviklingen med flere hjemmeboende i sårbare grupper, gjør hjemmene til en viktigere arena for brannforebyggende tiltak enn tidligere. Tverrfaglig samarbeid er ofte nødvendig for at mennesker skal bo brannsikkert.

– Brann- og redningsvesenet har fått en sentral rolle i dette og er blitt en viktig samarbeidspartner for helse- og omsorgstjenesten. Under koronapandemien ble også brannforebyggeren fremhevet som en viktig ressurs til å fange opp sårbare mennesker da kommunene opprettholdt utvendig feiing mens mange sosiale tjenester uteble, sier Ly.

Også endring i risikobildet med blant annet klima­endringer, teknologisk utvikling og endringer i befolkningen er forhold som påvirker behovene og forventningene til brann- og redningsvesenet.

– Utviklingen går mot flere store og komplekse naturhendelser, flere kompliserte redningsoppdrag og at brann- og redningsvesenet må håndtere flere samtidige hendelser. Utvikling i teknologi og utstyr kan også bidra til å løse viktige utfordringer samtidig som kompetansen må tilpasses til utviklingen, forklarer Ly.

– Det er tidlig å si noe om hvilken betydning gjennomgangen vil få for ressurstilfanget innen brannforebygging. Men med utgangspunkt i de utfordringer samfunnet står overfor og det risikobildet vi kjenner til i dag, blir forebygging stadig viktigere.

Powered by Labrador CMS