Bildet er et oversiktbilde av et grått rom, med mange og store skjermer. Folk står foran disse, for å gjøre vurderinger med mål om å løse et scenario.
DIGITALT: Øvelsene blir i stor grad løst med bruk av digitale virkemidler, blant annet spill og VR. Målet er å tilby mer realistiske øvelser på komplekse kriser.

Åpnet nytt beredskapssenter med nasjonale ambisjoner

Er det mulig å øve mer realistisk på komplekse kriser og å forebygge disse? Ja, mener Høgskolen i Innlandet, som har åpnet nytt beredskapssenter.

Publisert

Fredag åpnet det nye beredskapssenteret PROTECT ved Høgskolen i Innlandet (HINN). Målet er at det skal bli et forsknings-, undervisnings- og øvingssenter for hele landet. Senteret på Rena er koblet til fagmiljøet rundt studier i beredskap og krisehåndtering.

Bildet er et portrett av førsteamanuensis Bjørn Tallak Bakken. Bildet er tatt innendørs i et stort rom med åpne vinduer inn mot rommene rundt.
LEDER: Bjørn Tallak Bakken er faglig leder for det nye senteret.

– Dette senteret er et svar på et behov for å øve på komplekse kriser på en mer realistisk måte enn i såkalte skrivebordsøvelser, sier Bjørn Tallak Bakken i en pressemelding. Han er førsteamanuensis ved HINN, og faglig leder for PROTECT – Senter for beredskap og krisehåndtering

Forebyggende simuleringer

Selv om den typiske brukeren av senteret er student, er tanken at også andre skal få nyte godt av fasilitetene. Ulike etater øver samvirke, og både statlige, kommunale og private virksomheter får mulighet til å trene på operativ kriseledelse, og andre beredskapssituasjoner.

– Vi er orientert inn mot de som ønsker å bruke senteret. Om en kommune ønsker å prøve sine beredskapsplaner hos oss, så er det en mulighet. Det kan dreie seg om for eksempel terror eller skoleskyting, men også innenfor brann, sier Bakken.

Samtidig er det også mulig å øve på forebyggende oppgaver, forklarer han til Brann & Sikkerhet.

– Et vanlig, forebyggende case det øves på hos oss tar utgangspunkt i at mange i Norge bor i gamle hus i tett bebyggelse. Hos oss vil det være mulig å simulere tiltak som skal sikre mot utbrudd av brann, og mot spredning av brannen i slike situasjoner, sier Bakken.

Utradisjonelt samvirke

Bakken forklarer også hvordan senteret legger opp til samvirkeøvelser.

– Her simulerer vi ulike scenarioer, og ulike etater får mulighet til å øve sammen. Felles øvelser er avgjørende for god samhandling når krisen treffer, sier han. Øvelsene skjer med bruk av blant annet virtual reality (VR) og annen digital teknologi, samt flere ulike spill.

Bildet er fra en undervisningssituasjon der en mann sitter, og følger med på noe som skjer foran ham, utenfor bildet. Han er iført mørk ambulanseuniform.
MÅLGRUPPE: Ansatte i nødetatene er i målgruppen for det nye senteret.

I den ferske Stortingsmeldingen om Brann- og redningsvesenet blir det også uttrykt et større ønske om mer samvirke mellom etatene. Det er også omtalt at regjeringen ønsker mer samarbeid mellom blant annet brannvesen og byggesaksavdelinger i kommunene. Bakken synes det er interessant med nye tanker rundt samvirkeøvelser.

– Vi kan øve mange konstellasjoner som ikke er tradisjonelle, som nettopp brann og byggesak. Vi kunne gjerne tenke oss kontakt med kommuner som kan sette oss på sporet av mulige caser og scenarier som flere kan ha nytte av å trene på, sier han.

Øvelse i skogbrann

Forskning peker i retning av at det i framtiden vil kunne bli flere og større skogbranner som følge av klimaendringer. Selve senteret er plassert i en region med nettopp store skogsarealer. Derfor er også skogbrann et av flere scenarier de legger opp til øvelser i.

– Vi har øvelser som handler om skogbrann, der vi har fått Fynd Reality på til å lage et scenario for oss som utspiller seg i VR, sier Bakken. Han forklarer at det mye i det scenariet handler om å styre ressurser.

– Du må gjøre vurderinger av brannen og ressursene du har tilgjengelig. Du kan i teorien sette inn alt av ressurser på én brann, men hva gjør du om den da sprer seg, eller det begynner å brenne et annet sted? Brannvesen er blitt flinke til å holde tilbake en ressurs, slik at de har mannskaper i bakhånd dersom noe slikt skulle skje, understreker han.

Vil ha innspill

Selv om senteret nettopp har åpnet, så skal det ikke stå på ambisjonene. Bakken ønsker innspill for å utvikle det videre, slik at det kan gi enda mer læring.

– Vi vil gjerne ha flere innspill fra brannområdet. Vi ønsker oss flere og større scenarier som det kan lages øvelser til, sier han.

Bakken trekker nok en gang fram scenarier fra framtiden. Gjennom flere statlige rapporter og planer er det fokus på utviklingen av totalforsvaret i en tid med mer usikkerhet i verden. Siden brann- og redningsvesenet inngår som en del i totalforsvaret, vil det også være naturlig å se på rollen, også i krigstid. Med det vil det også være behov for å øve på scenarier som for få år siden kanskje framsto som urealistiske.

– Endringene kan for eksempel handle om at det blir mer militære aktivitet i Norge, forklarer Bakken. 

Powered by Labrador CMS